Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4495

Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4495

Απαραίτητες για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.
Το έγγραφο αυτό βεβαιώνει ότι:
• το ακίνητο είναι αδόμητο ή
• στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή
• οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε κάποιες εξαιρέσεις.
Στην περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, τότε απαιτείται η τακτοποίησή τους (βλ. Νομιμοποίησεις και Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων)!