Τοπογραφικές μελέτες και αποτυπώσεις

Τοπογραφικές μελέτες και αποτυπώσεις

• Τοπογραφικά διαγράμματα ενταγμένα στο σύστημα αναφοράς της επιλογής σας (ΕΓΣΑ’87, 3ο, HATT κ.α.) με τις πιο σύγχρονες και ακριβείς γεωδαιτικές μεθόδους
• Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση οικοπέδων και γεωτεμαχίων
• Αποτύπωση κτιρίων (κατόψεις, όψεις, τομές)